بمناسبت درگذشت ژنرال جیاپ

بمناسبت درگذشت ژنرال جیاپ

همبستگى با ويتنام


چه گوارا

 چه گوارا هنگامیکه وزارت اقتصاد جمهوری سوسیالیستی کوبا را بر عهده داشت، به نمایندگی از طرف حکومت و حزب واحد انقلابی و خلق کوبا سخنرانی زیر را در حضور هئیت نمایندگان اعزامی جبههء رهائی بخش ملی ویتنام جنوبی و سفیر جمهوری دمکراتیک ویتنام در کوبا ایراد کرده است.بیستم نوامبر ۱۹۶۳

 رفقای جبههء رهائی بخش ویتنام جنوبی و سفیر جمهوری دمکراتیک ویتنام. حکومت انقلابی و حزب واحد انقلابی کوبا بمن ماموریت داده اند که بنام حکومت و حزب واحد انقلابی و بنام خلق کوبا مراسم احترام خویش را به جبههء رهائی بخش ویتنام جنوبی که اینک مصادف با سومین سالروز تأسیس آن است ابزار دارم.مبارزهء خلق ویتنام مدتی است که ادامه دارد، اینرا همانطور که قرارداد ژنو تصویب کرده است امکان ندارد خلق ویتنام را بطور مصنوعی بدو بخش مجزا از یکدیگر تقسیم نمود.مبارزهء خلق ویتنام مبارزهء رهائی بخش طویل المدت خویش را هنگامی آغاز کرد که سراسر ویتنام به امپراطوری استعماری فرانسه تعلق داشت و هندوچین نامیده می شد.

 در اواسط سال ۱۹۵۴ – درست همزمان با سقوط تنها حکومت دموکراتی که در قارهء ما وجود داشت، گواتمالا (۱)- خبر پر افتخار پیروزی ارتش توده ای ویتنام در دین بین فو (۲) بما رسید. خبر پیروزی پر افتخار، شیپور هوشیار باشی بود که در گوش امپریالیست ها بصدا در آمد و آنها را بخود آورد.خبر پر افتخار پیروزی دین بین فو به امپریالیست ها هشیار باش داد که بدست آوردن پیروزی جزئی در گوشه ای از جهان بهیچوجه بمفهوم پیروزی نهائی امپریالیست ها نیست. از طرف دیگر این پیروزی پر افتخار، خلق های سرکوب شوندهء این جهان را بار دیگر امیدوار کرد که شکستِ جزئی ارتش توده ای بهیچوجه به یأس و سرخوردگی کامل ارادهء خلق ها منجر نمی گردد.با توجه به بی فرجامی پیکاری که خلق فرانسه را به خونروی کامل تهدید می کرد، ارتش استعماری  فرانسه پس از شکست تاریخی دین بین فو مصمم شد به جنگ پایان دهد. در ژنو قراردادی تصویب شد که در نتیجهء آن ویتنام می بایست بدو بخش تقسیم شود.

اصولی کلی این قرارداد ژنو همانند قراردادی بود که یک سال قبل از آن خلق کره را بدو بخش مجزا از هم تقسیم نمود. ولی این بار انتخابات عمومی هم تصویب شد که خلق ویتنام می بایست بر طبق آن سرنوشت آیندهء خویش را خود تعیین کند.امپریالیست های فرانسوی که در این بخش آسیا به سرعت عقب نشینی می کردند جای خود را به امپریالیست های یانکی واگذار کردند و واشینگتن بزودی زود، پی به یک چیز برد: نتیجهء انتخابات آزاد خلق ویتنام به از دست رفتن کلیهء پایگاه های آسیای شرقی منجر می گردد. ولی آسیای جنوب خاوری از نقطهء نظر استراتژی، منطقهء پر اهمیتی محسوب می شود.از اینرو ایالات متحدهء امریکا قرارداد ژنو را زیر پا نهاد و ارادهء خلق ویتنام را ناچیز شمرده، جنگ طویل المدتی را که قبلاً پیش بینی کرده بودند، آغاز نمودند.

 در ابتدای کار خلق ویتنام در حال انتظار بسر می بُرد: از پایان جنگ (۱۹۵۴) تا آغاز مجدد جنگ (۱۹۶۱) تظاهرات و میتنگ های مسالمت آمیز متعددی صورت گرفت و بدين منظور که ارادهء یک خلق از طریق قانونی تحقق یابد، ولی بزودی آشکار شد که جز دست بردن به اسلحه چارهء دیگری وجود ندارد، و هنگامی که می گوئیم چارهء دیگری وجود نداشت که در حنگ توده اى ارتش مسلح کوچک و توده های وسیع بی سلاح خلق علیهء نیروهای امپریالیستی می رزمند که کلیهء وسایل را در اختیار دارند. قبل از آنکه خلق بتواند به رهائی نهائی خویش دست یابد، باید بتدریج قوای دشمن را بکوبد و تلفات سنگینی بر وی وارد سازد. با وجود این، راه دیگری باقی نماند و می بایست جنگ در ویتنام جنوبی بار دیگر آغاز گردد.هم زمان با آغاز جنگ در ویتنام، صحنهء امریکا(لاتین) نیز بار دیگر به مردم جهان نشان داد که خلق های امریکا نیز در خواب نیستند و به فکر رهائی خویش می باشند. انقلاب کوبا یکی از مسائل عمدهء ایالات متحدهء امریکای شمالی شد و واشینگتن نیز بطور آشکار آنرا تصدیق و تأیید نمود.

در همین موقع، مبارزهء آزادیخواهانهء خلق الجرایره نیز به بالاترین قلهء خود رسید و چند سال پس از آن به قرارداد «اویان» و رهائی خلق الجزیره و حکومت سوسیالیستی کنونی آن منجر گردید.جنگ های رهائی بخش نوینی در این میان آغاز شده اند:در لائوس موقعیت پیوسته آشفته تر می گردد و اولین نقشهء امپریالیست ها عقیم ماند.در آنگولا و گینهء «پرتقال» جنگ های پارتیزانی آغاز شده و در قارهء ما در حال حاضر در نیکارگوا، هوندوراس، گواتمالا، سا نتا دومینیک، کلمبیا، ونزوئلا و پاراگوئه نیروهای مسلح خلق قدرت و توانائی مقاومت خویش و ناتوانی ارتش هائی را که بمنظور سرکوبی و تهدید امر رهائی خلق ها وارد کارزار می شوند نشان می دهند.در طی ماه های اخیر امسال، نیروهای مسلح خلق ونزوئلا در قارهء ما و ارتش رهائی بخش ملی ویتنام جنوبی به پیروزی های بر جسته ای نائل آمده اند. دشمن در پیکارهای اخیر ویتنام هشت هزار تلفات (چهار هزار اسیر و فراری و چهار هزار کشته و زخمی) داد. این امر دلیل آشکار قدرت و توان ارتش رهائی بخش ویتنام جنوبی است. پایگاه های کوهستانی در شمال کاملا آزاد شده اند و نیروهای مسلح ویتنام اینک به جلگه های ویتنام رو آورده اند که در آن سایگون پایتخت کشور قرار دارد و بدین ترتیب ارتش پوشالی حکومتی ویتنام جنوبی را بیش از پیش به تنگنا می کشاند.

 هنوز نمی توان پیش بینی کرد که این جنگ چه مدت زمانی بطول خواهد انجامید. سخن بر سر جنگ طویل المدتی است. بعبارت دیگر سخن بر سر پروسهء کاملاً درنگ پائی است با قربانی فراوان که سرانجام نیروهای مسلح خلق با تصاعد و ضریب هندسی رشد می یابند. همین که تناسب نیروهای خلق کمی تقدم یابد اوضاع کاملاً دگرگون می شود.در کوبا نیز چنین واقعه ای رخ داد، همچنین در ویتنام شمالی و در پیکار رهائی بخش طویل المدتی که به تأسیس جمهوری توده ای چین منجر گردید.در موقع مشخصی نیروهای مسلح خلق چنان برتری می یابند که فوری و در مقیاسى وسیع به حملهء تهاجمی می پردازند، گروه های پارتیزانی نیروهای مسلح خلق به واحدهای ارتشی منظم و یا نیمه منظم تبدیل می یابند، زدوخوردهای ساده پارتیزانی به عملیات هماهنگ و به جنگ صحرائی آشکاری تغییر شکل می دهند و در مدت کوتاهی می توانند ماشین قدرت سرکوب کنندگان را منهدم کنند.

 هنوز نمی دانیم که در چه موقعی می توانیم رهائی نهائی ویتنام جنوبی را جشن بگیریم. بهیچوجه نمی توانیم پیش بینی کنیم که روز رهائی خلق هائی که اینک اسلحه بدست بخاطر رهائی خویش پیکار می کنند کی فرا می رسد. با وجود این می دانیم که نتیجهء این جنگ، بی چون و چرا و بطور اجتناب ناپذیر به رهائی خلق ها و حق تعیین سرنوشت خویش منجر خواهد گردید و هر گاه این خلق ها که اسلحه بدست مبارزه می کنند با انرژی بیشتری و شور و اعتقاد نیرومندتری بمبارزه ادامه دهند. مرحله ای که خلق ها در زیر ضربات قدرت سرکوب کننده رنج می برند، کوتاه تر خواهد شد.در ویتنام جنوبی ماههاست که این شرایط پدید آمده است بطوری که ایالات متحدهء امریکا مصمم شدند در درون گروه های هئیت حاکمه دگرگونی هائی بوجود آورند. دیکتاتور خادم امپریالیست ها مایل نبود که دستورات اربابان خود را تمام و کمال انجام دهد. از اینرو بار دیگر ایالات متحدهء امریکا سرمشقی داد و نشان داد که اگر حکومت های پوشالی گوش بفرمان نباشند، چه بر سرشان خواهد آمد. این خبری که از طرف بنگاه های خبرگزاری های امریکائی انتشار یافت، دیکتاتور – دین دیم – و برادرش «خودکشی» کردند. همان سرنوشتی که در قارهء ما «ترویخیلو» بدان دچار گردید. این امر هنگامی بود که او نیز آماده نبود فرمان های ایالات متحدهء امریکا را بنحواحسن اجرا کند.

 

بنابراین آشکار می گردد که موقعیت در ویتنام جنوبی چنان است که قدرت از دست امریکائی ها خارج می شود و همانطور که رفقای جبههء رهائی بخش ملی ویتنام نیز آنرا بیان داشتند دو راه باقی می ماند: راه فعلی یعنی بکار بردن سربازان بومی ویتنام جنوبی زیر نظر گروهی از مستشاران متخصص نظامی برای سرکوبی و شکنجه. چنین راهی پیوسته غیر عملی بنظر می رسد.بنابراین برای امپریالیست های یانکی راه دیگر باز می ماند. یعنی اشغال مستقیم ویتنام جنوبی بوسیلهء ارتش و بکار بردن ارتش اشغالگر یانکی بطور وسیع در ویتنام جنوبی.شکی نیست که این امر جنگ را شدیدتر و سخت تر می کند. امّا مفهوم چنین جنگی برای مردم جهان نیز آشکارتر می شود. هنگامی که نیروهای مسلح رهائی بخش ویتنام جنوبی پیروزی های خود را اعلام می دارد و افتخار می کند که ارتش سرکوب کنندهء ویتنام جنوبی هشت هزار نفر تلفات داده است (۳) باید پرسید چقدر از این هشت هزار نفر قربانی بی گناه بوده اند. این قربانی ها، مردان خلق هستند که بدلائلی اجیر شده اند تا علیهء آزادی وارد صحنه جنگ شوند. چنین امری در کوبا نیز بوقوع پیوست: و آن هنگامی بود که سربازان باتیستا اجیر می شدند زیرا برای آنها امکان بدست آوردن کار دیگری جز آنکه نبرد انقلابی را تُرمُز کنند، وجود نداشت.

 در صورتی که سربازان تجاوزگر یانکی بطور وسیع در ویتنام جنوبی وارد شوند تمام مردم ویتنام بزودی در خواهند یافت که بسوی چه کسی تیراندازی می کنند و چرا. در این صورت همهء مردم بهتر خواهند فهمید که دشمن کیست و دوست را از دشمن باز خواهند شناخت. یانکی ها نیز این امر را درک کرده اند.اگر امروز ما با اشتیاق و شور تمام پرچم ویتنام جنوبی را به اهتزاز در آوریم فقط و فقط بخاطر همبستگی انترناسیونالیستی و عدالت اجتماعی نیست که انقلاب در وجود ما بر انگیخته است. ما پرچم ویتنام جنوبی را برافراشته می سازیم زیرا این جبههء جنگ برای آیندهء سراسر امریکا بسیار پر اهمیت است.در ویتنام کلیهء سلاح های منهدم کنندهء نوین و تکنیک های جنگی نوین آزمایش می شود تا بتوانند با خلق هائی که برای رهائی خویش تلاش می کنند بجنگند.

 ویتنام جنوبی امروز صحنهء آزمایش جنگ امپریالیست های یانکی است. یانکی ها سلاح های خویش را برای جنگی که محتملاً خشن تر و مهمتر از آنست، آماده می کنند. این جنگ در بناگوش یانکی ها بوقوع خواهد پیوست.واشینگتن می داند که شکست در این جنگ در حکم پایان امپریالیسم یانکی است. از اینرو اهمیت زیادی برای آن قائل هستند. از نقطه نظر امکانات استراتژیک، ویتنام جنوبی پایگاه عملیات جنگی علیهء بلوک سوسیالیستی در آسیاست و از این نقطه نظر  نیز بدان اهمیت می دهد.این دو علامت مشخصهء استراتژیک، سبب شده است که ویتنام جنوبی بغرنج ترین مسئله برای حکومت یانکی ها شود و بطور مسلم هم اکنون با دقت تمام مشغول مطالعهء این مسئلهء بغرنج هستند که از این پس چه امری بوقوع خواهد پیوست. شکی نیست که امریکائی ها بفکر این نیستند بر روی نقشه ای کار خواهند کرد که چگونه صلح واقعی و دموکراتیک در این کشور برقرار شود و خلق ویتنام پیروز گردد، شمال و جنوب کشور با هم متحد و یگانه شود و خلق جنوب ویتنام – مانند خلق برادرش در شمال – عقب ماندگی ها و ویرانی های ناشی از استعمار و جنگ را بر طرف کند و بطور فعال(اکتیو) سوسیالیسم را بنا نهد.

 ایالات متحدهء امریکا بطور یقین نقشه های نوین تاکتیکی و استراتژی دیگری در سر می پرورانند. این تاکتیک ها و استراتژی نوین چیست؟هنوز اطلاع نداریم. ولی جنگ طویل المدتی با مصائب و مشکلات فراوان برای مردم قهرمان ویتنام پیش بینی می کنیم. کلیهء خلق هائی که بخاطر رهائی خویش می رزمند چنین سرنوشتی در پیش دارند.

 

حضور نیروهای رهائی بخش ویتنام، موقعیت های مداوم آنان و پیشرفت های دائمی بسوی مناطقی که دشمن نیرومندتر از آن دفاع می کند نمونه و سر مشقی است برای کلیهء خلق هائی که بخاطر رهائی خویش در حال حاضر، در مبارزه هستند.وظیفهء ما در کوبا این است که این سر مشق نمونه را درست ارزیابی کنیم و بعنوان مبارزه ای عادلانه برای امری عادلانه بیشتر به خلق معرفی کنیم و بعنوان بخش تفکیک ناپذیر امر خلق های سرکوب شوندهء جهان بهمه بشناسانیم. این سر مشق عملی باید اکیداً در برابر خلق های جهان قرار گیرد، بمنظور آنکه نشان دهد چگونه می توان در کلیهء قاره های جهان برای رهائی خلق ها مبارزه کرد. بمنظور آنکه به خلق های امریکای ما، امر دیگری را نیز نشان دهد: نشان دهد که هر گاه کلیهء راه های مسالمت آمیز مسدود هستند، هر گاه قدرت های ارتجاعی باز هم خلق را فریب دهند، نه تنها انقلاب می تواند آغاز شود بلکه باید آغاز گردد.

 منظور ما کشور خاصی نیست. ما از موقعیت های مشخض سخن می گوئیم. شکل و وسیلهء و روز آنرا نیروهای مسلح خلق در هر کشوری تعیین می کنند. امّا نمونه های زنده وجود دارد و آشکاراً نشان می دهند که جنگ علیرغم سلاح های شیمیائی و علیرغم متدهای نوین انهدامی که بوسیلهء یانکی های هر روز آزمایش می شود – می تواند موفقیت آمیز باشد. و هنگامی که نقشهء جغرافیائی ویتنام را با وسعت کمی که دارد – در برابر نقشهء جغرافیائی امریکا وسیع بیست میلیون کیلومتر مربعی خودمان قرار می دهیم بطور یقین می توانیم ملاحظه کنیم که در این قاره، جنگ می تواند بمراتب سهل تر انجام گیرد.نه فقط خلق هائی که مدتی است مبارزهء رهائی بخش خویش را آغاز کرده اند بلکه بسیاری از خلق های امریکای لاتین به رشد انقلابی نائل شده اند. خلق هائی نیز وجود دارند که به رشد انقلابی نائل آمده اند. ولی هنوز نبرد رهائی بخش را آغاز نکرده اند و با شکیبایی تمام شمشیرهای خود را تیز می کنند و صیقل می دهند؛ زیرا می دانند که پیکار رهائی بخش آنان نیز باید روزی آغاز شود. آنها می دانند که امپریالیست های یانکی در سراسر قارهء امریکای لاتین مداخلهء نظامی خواهند کرد. آنها همچنین می دانند که اگر در آن واحد چندین جبهه علیهء امپریالیسم بوجود آید جنگ برای آنها(امپریالیسم یانکی تجاوزگر) سهمناک تر خواهد شد.

 امروز دیگر سخن بر سر یک کشور منفرد نیست همچنانکه کوبا نیز در این بخش از جهان کشوری منفرد نیست. کوبا بخشی از یک ملت بزرگ است و علاوه بر آن کوبا سمبل امریکای لاتین است. هر خلقی که دست بمبارزه زند بمرحله ای قدم می نهد که گور امپریالیسم را حفر می کند و از اینرو چنین خلقی از پشتیبانی ما برخوردار است و شایستهء تحسین و تقدیر ما.

امروز کوشش می شود که کوبا را نابود کنند تا این سر مشق و نمونهء ناپسند را محو کنند و بدون شک در فکر آنند که – در صورت موفقیت – همهء آنچه را که این حکومت انجام داده است؛ یعنی کلیهء پیشرفت های اجتماعی و دستاوردهای دیگر را با کلیهء اعضاء این حکومت نابود کنند. ما از همهء این توطئه ها بطور دقیق آگاهیم. و از اینرو مبارزهء ما مبارزهء مرگ و زندگی است. خلق ویتنام نیز این را می داند که یا پیروزی وجود دارد و یا شکست، شکستی که سبب خواهد گردید خلق های سرکوب شونده بار دیگر سالیان دراز زیر سلطهء امپریالیست ها قرار گیرند.  از اینرو انسان باید بطور پیگیر در این قاره به تفکر بپردازد:

 جنگ باید خوب تدارک یابد و هنگامی که آغاز شد باید کاملاً تا انتها ادامه یابد. این دست و آندست کردن و نیمه راه بدنبال چاره جوئی افتادن وجود ندارد. صلح نامه ای که ثبات کشوری را بطور کجدار و مریز ضمانت کند، بی معنی است.با چنین بینشی خلق ما آمادهء جنگ است و با چنین بینشی خلق الجزیره هفت سال تمام به جنگ رهائی بخش خویش ادامه داد. و با همین آگاهی عمیق اینک خلق ویتنام جنوبی بپاخاسته است. با وجود این خلق ویتنام جنوبی از امتیازاتی نیز برخوردار است: خلق ویتنام جنوبی از تشویق و پشتیبانی برادران اش در ویتنام شمالی برخوردار است.خلق ویتنام جنوبی بیش از هر خلق دیگری سرمشق و نمونهء خلق برادرش را در کنار خویش می بیند که نه سال تمام جنگیدند تا از زیر یوغ امپریالیست های متجاوز یا فرانسوی رهائی یابند و از اینرو می داند که مبارزهء لاینقطع و پیگیر یک خلق برای رهائی خویش چه مفهومی دارد.باین دلائل باید اعتماد خلق ویتنام عمیق تر و اعتمادش به پیروزی عظیم تر گردد. از اینرو می دانیم – همانطور که رفیق نمایندهء اعزامی بیان کرد – متد مبارزهء امپریالیسم یانکی از هر قبیل که باشد باز سرانجام این جنگ پیروزی نهائی خلق ویتنام جنوبی و اتحاد مجدد سراسر کشور خواهد بود.در پایان این مراسم جشن که بخاطر سومین سالگرد تأسیس جبههء رهائی بخش ملی ویتنابرگزار شده است به برادران خود در ویتنام جنوبی بعنوان سر مشق آموزندهء این مرحله سخت تاریخی درود می فرستیم. علاوه بر این: ما به ویتنام جنوبی ها بعنوان متحدین خویش، بعنوان پیشاهنگان رزمنده ای که در مقدم ترین جبهه های جنگ پرولتاریای جهان علیهء امپریالیسم می رزمند درود می فرستیم.

 ما مردانی را در آغوش خود می فشریم که در سرزمینی دور دست بخاطر امنیت ما و بخاطر هدف های مشترکی که خلق های سه قارهء سرکوب شوندهء آسیا، افریقا و امریکای ما را در این لحظهء تاریخی متحد می کند دلیرانه می رزمند.

 رفقا! بمن اجازه دهید گفتارم را بار دیگر با شعارهای زیر به پایان رسانم:

 جاوید باد خلق ویتنام جنوبی

جاوید باد ارتش انقلابی او

جاوید باد انترناسیونالیسم پرولتری

مرگ بر امپریالیسم

یا وطن یا مرگ.

***

 

زیر نویس ها:

 

(۱)         در گواتمالا رئیس جمهور انتخابی و قانونی که مترقی و دموکرات بود، زمینه را برای رهائی کشورش از قید ارتجاع و امپریالیسم یانکی فراهم می کرد. ولی در نتیجهء کودتا و حملهء مستقیم نظامی امریکا ساقط شد. این کودتا و تجاوز نظامی از طرف سازمان جاسوسی امریکا(سیا) و به خرج کمپانی «یونیتد فرویت» که دالس بزرگترین سهامدار و ضمناً وکیل مدافع این شرکت و نیز وزیر امور خارجهء امریکا بود تدارک یافت. شرکت مزبور مالک منحصر تقریبا تمام باغات کشت موز گواتمالاست.

(۲)         دین بین فو: پس از نه سال مبارزهء مسلحانه سرانجام واحدهای پارتیزانی ارتش توده ای ویتنام موفق شدند بیش از صد هزار سرباز زبدهء ارتش استعماری را در استحکامات «تسخیر ناپذیر» دین بین فو محاصره و پس از پنجاه شبانه و روز جنگ وادار به تسلیم نماید. پس از این ضربهء مهلک ارتش و حکومت فرانسه مجبور شد تن به مذاکرات دهد. جریان جنگ دین بین فو بوسیلهء ژنرال جیاپ سرفرماندهی ارتش توده ای ویتنام نوشته و بوسیلهء انتشارات پارت ترجمه شده است.

(۳)         تا آوریل ۱۹۷۰ فقط معیوبین بازنشستهء ارتش سایگون بیش از ۲۵۰۰۰۰ نفر بوده که در طی جنگ از صف خارج شده اند. ماهنامهء خبری پارت شماره ۱.

 از مجموعه آثار شماره (۱)

 تايپ و تكثير اینترنتی از وبلاگ تریبون شما

برگرفته از سایت سرگردان

 

 

 

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: